top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN/TERMS AND CONDITIONS

Eng below

ALGEMENE VOORWAARDEN / TERMS AND CONDITIONS

English below

Definities

 1. Trouwenmetnina: gebruiker van deze algemene voorwaarden, Nina de Jong, handelend onder de naam “Trouwenmetnina”, gevestigd te R.J.H, Fortuynstraat 37, 1019 WJ Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 82476586

 2. Opdrachtgever: degene met wie Trouwenmetnina een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Trouwenmetnina en Opdrachtgever samen.

 4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Trouwenmetnina.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Trouwenmetnina zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

 3. Als Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. De overeenkomst tussen Trouwenmetnina en Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Trouwenmetnina van een door Opdrachtgever ondertekende offerte.

 5. Aanbiedingen in offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 6. Indien Trouwenmetnina op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is Opdrachtgever alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.

 

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Trouwenmetnina zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de Opdrachtgever verbindt Trouwenmetnina slechts, nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

 

Prijzen en honorarium

 1. Alle prijzen die Trouwenmetnina hanteert zijn in euro’s, exclusief btw.

 2. Voor het uitvoeren van de opdracht is Opdrachtgever aan Trouwenmetnina de Vergoeding verschuldigd zoals overeengekomen in de overeenkomst.

 3. Voor zover voor de uitvoering van de Opdracht een vaste prijs is afgesproken, zal Trouwenmetnina de Opdrachtgever schriftelijk informeren over de financiële consequenties van extra werkzaamheden.

 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht is aangevangen, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Trouwenmetnina gerechtigd – in overleg – het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

 5. Het honorarium van Trouwenmetnina is exclusief onkosten van Trouwenmetnina en exclusief declaraties van leveranciers en door Trouwenmetnina ingeschakelde derden.

 6. De door Trouwenmetnina gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,35 per gereden kilometer.

 

Betaling

 1. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW

 2. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de Opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 50% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Trouwenmetnina anders is overeengekomen.

 3. De overige 50% moet uiterlijk 30 dagen voor de bruiloft zijn voldaan.

 4. Eventuele verschuldigde bedragen op basis van nacalculatie worden de week na de bruiloft gefactureerd, met een betalingstermijn van 14 dagen.

 5. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

 6. Bij een adviesgesprek wordt het overeengekomen bedrag volledig gefactureerd (100%) nadat deze heeft plaatsgevonden met een betalingstermijn van 14 dagen.

 7. De Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Trouwenmetnina is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling alsmede de buitengerechtelijke kosten conform de geldende wettelijke bepalingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Trouwenmetnina voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Trouwenmetnina heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

 4. Andere personen dan bedoeld in voorgaand artikel, zoals leveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

 5. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Trouwenmetnina overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Trouwenmetnina om de opdracht correct uit te voeren.

 6. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van de eerste 50% door de Opdrachtgever.

 7. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat Trouwenmetnina tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 8. Indien de Opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Trouwenmetnina tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.

 9. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is, tijdig beschikbaar aan Trouwenmetnina.

 10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtsgeldigheid van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze van derden afkomstig is.

 11. Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft een maaltijd voor Trouwenmetnina (en de eventueel door haar ingeschakelde derden) te verzorgen. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan één uur rijden van de woning van Trouwenmetnina is gelegen dan zal in overleg met Opdrachtgever, wanneer nodig, een hotelovernachting worden geboekt. De kosten worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

 12. Opdrachtgever geeft toestemming aan Trouwenmetnina tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van Trouwenmetnina.

 13. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 14. Indien Opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met deze leveranciers uiterlijk twee weken voorafgaande aan de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal Trouwenmetnina hiervoor een bedrag van € 150,- inclusief btw per vastlegging c.q. wijziging voor in rekening brengen.

 15. Trouwenmetnina zal de dag van de bruiloft als Ceremoniemeester met haar assistent vanaf 12 uur aanwezig zijn. Je kunt Trouwenmetnina exra boeken per uur á 80 EUR per uur.

 

 

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde duur c.q. de periode die Trouwenmetnina nodig heeft voor volbrenging van de opdracht. Tijdens deze contractperiode is tussentijdse opzegging te allen tijde mogelijk, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk¬zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over¬schrijding van deze termijn moet de Opdrachtgever Trouwenmetnina schriftelijk in gebreke stellen.

 

Annuleringen na ondertekening

Na totstandkoming van de overeenkomst (getekende offerte) is de Opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het volledige factuurbedrag verschuldigd inclusief het aantal uren die al gemaakt zijn tijdens de planning waar wij een uurtarief hanteren van €80,- per uur:


– meer dan 6 maanden voor de trouwdatum tot uitvoering van de overeenkomst: 10%;
– tussen 3- 6 maanden voor de trouwdatum tot uitvoering van de overeenkomst: 20%;

– tussen 3- 6 maanden weken voor de trouwdatum tot uitvoering van de overeenkomst: 20%;
– tussen 3-2 maanden voor de trouwdatum tot uitvoering van de overeenkomst: 33%;
– tussen 8 – 4 weken voor de trouwdatum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%;
– tussen 4 weken – 1 week voor de trouwdatum tot uitvoering van de overeenkomst: 75%;
– binnen 48 uur voor de trouwdatum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%.

 

2. Bij annulering na de definitieve bevestiging is Cliënt te allen tijde verplicht € 25,-  administratiekosten te betalen.

3. De door Cliënt gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

Geheimhouding en intellectueel eigendom

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • die al openbaar was voordat de Opdrachtgever deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Opdrachtgever;

  • die door de Opdrachtgever openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 4. Trouwenmetnina behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het genoemde in het eerste lid ten behoeve van enige derde te gebruiken of anderszins ter beschikking te stellen.

 6. Bij gebleken schending van de geheimhouding of het genoemde eigendom is Trouwenmetnina gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Trouwenmetnina voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Trouwenmetnina onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Trouwenmetnina en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Klachten

 1. Beantwoordt een geleverde dienst niet aan hetgeen de Opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Opdrachtgever Trouwenmetnina daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 2. De Opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat Trouwenmetnina in staat is hierop adequaat te reageren.

 3. De Opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Trouwenmetnina gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Onjuiste behandeling  

 Als Trouwenmetnina of iemand die voor trouwenmetnina werkt, oneerlijk, beledigend of vernederend wordt behandeld, heeft Trouwenmetnina het recht om het contract onmiddellijk te beëindigen of het evenement te verlaten.

 

Ingebrekestelling

 1. De Opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Trouwenmetnina.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat een ingebrekestelling Trouwenmetnina ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. Trouwenmetnina een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Trouwenmetnina verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Trouwenmetnina.

 1. Trouwenmetnina is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Trouwenmetnina aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Trouwenmetnina is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Trouwenmetnina aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert – is het maximaal te vergoeden schade het bedrag dat gemoeid is met de uitvoering van de overeenkomst, dan wel op dat onderdeel van de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft, met een maximum van €2000,-.

 5. Trouwenmetnina is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ingeschakelde leveranciers dan wel andere derde partijen.

 6. Zowel Trouwenmetnina als Opdrachtgever zal een adequate aansprakelijkheidsverzekering in stand houden om hun aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst te dekken.

 7. Trouwenmetnina is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Trouwenmetnina of derden.

 

 Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding van Trouwenmetnina vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Trouwenmetnina toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Trouwenmetnina niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Trouwenmetnina in verzuim is.

 3. Trouwenmetnina heeft het recht de overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever indien de inhoud van de overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van Trouwenmetnina onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

 4. Beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, ontslaat Opdrachtgever niet van haar verplichting om de vergoeding te betalen voor werkzaamheden die zijn verricht of worden verricht tot aan de effectieve datum van de beëindiging.

 

Overmacht

 1. Trouwenmetnina is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

 2. Als overmacht situaties zijn aan te merken elke tekortkoming die Trouwenmetnina niet kan worden toegerekend; indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt en geven Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige (schade)vergoeding.

 3. Als overmacht situatie wordt in ieder geval aangemerkt stremmingen in het vervoer, brand, ongevallen, stakingen, niet-levering van noodzakelijke materialen door derden, en ziekte of ongeval van Nina de Jong dan wel door haar ingeschakelde werknemers en/of derden.

 4. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Trouwenmetnina op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan Trouwenmetnina bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Trouwenmetnina is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 6. Wanneer een overmacht situatie zoals omschreven in punt 3. zich voordoet aan kant van opdrachtgever, kan ook opdrachtgever afzien van de overeenkomst. Echter ontslaat dit opdrachtgever niet van haar verplichting om de vergoeding te betalen voor werkzaamheden die zijn verricht of worden verricht tot aan de effectieve datum van de beëindiging.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk blijkt om de inhoud van de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Trouwenmetnina de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 3. Trouwenmetnina behoudt zich het recht voor om – indien er meer dan drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst – de bedongen prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten. Trouwenmetnina is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

 4. Bovendien mag Trouwenmetnina het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Trouwenmetnina, dat in redelijkheid niet van Trouwenmetnina mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Trouwenmetnina zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Trouwenmetnina zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Trouwenmetnina is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bij lopende opdrachten zullen grote wijzigingen alleen doorgevoerd worden met wederzijds overeenkomen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Trouwenmetnina zoveel mogelijk vooraf met Opdrachtgever bespreken.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de Opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Trouwenmetnina.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Trouwenmetnina bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Trouwenmetnina is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 01 januari 2024

ENG

Terms and Conditions

 

 

Definitions

1. Trouwenmetnina: user of these general terms and conditions, Nina de Jong, acting

under the name “Trouwenmetnina”, located at R.J.H, Fortuynstraat 37, 1019 WJ

Amsterdam and registered in the trade register under Chamber of Commerce number 82476586.

2. Client: the person with whom we have entered into an agreement.

3. Parties: Trouwenmetnina and the Client.

4. Agreement: the service contract agreement.

 

Applicability of general terms and conditions

1. These terms and conditions apply to all quotations, offers, activities, orders, agreements and deliveries of services or products by or on behalf of Trouwenmetnina.

2. Any possible deviation from these general conditions are only valid when these have explicitly been agreed upon between parties in writing.

3. Parties hereby formally exclude the applicability of additional and/or diverging terms and conditions of the Client or of any third parties.

 

Offers and quotations

1. Offers and quotations from Trouwenmetnina are non-binding, unless otherwise specified.

2. An offer or quotation is valid for a maximum of 14 days, unless a different decision period

is specified in the quotation offer.

3. If the client does not accept an offer or quotation within the applicable term, then the offer or quotation expires.

4. The services agreement between Trouwenmetnina and the Client is established when Trouwenmetnina receives a quotation signed by the Client.

5. Offers in quotations do not automatically apply to future assignments, unless parties have expressly agreed otherwise in writing.

6. If Trouwenmetnina, at the request of the Client, is in the process of executing and/or altering the quotation and no engagement agreement between them is established, the Client owes all costs for preparation. This includes, among other things, research costs for acquiring information outside the scope of the quotation, costs for the purpose of site visits, interviews at the applicant's location, etc.

 

Acceptance

1. Upon acceptance of a non-binding quote or offer, Trouwenmetnina reserves the right to retract the quote or offer within 3 days of receipt of acceptance, without the Client being able to derive any rights from this.

2. Verbal acceptance by the Client only binds Trouwenmetnina after the Client has confirmed it in writing (or electronically).

 

Prices and fees

1. All prices by Trouwenmetnina are in euros, excluding VAT.

2. For the execution of the assignment, the Client owes Trouwenmetnina the

Fee as agreed in the agreement.

3. If a fixed price has been agreed on for the performance of the Assignment, Trouwenmetnina will inform the Client in writing about the financial consequences of any additional work.

4. If after the conclusion of the agreement, but before the assignment is

commenced, rate-determining factors such as, for example, wages and/or prices

alter, Trouwenmetnina is entitled – in consultation with the Client – to change the earlier

agreed upon fees accordingly.

5. The fee of Trouwenmetnina excludes any expenses made by Trouwenmetnina as well as

invoices from suppliers and third parties engaged by Trouwenmetnina.

6. The transportation costs incurred by Trouwenmetnina for the execution of services within The Netherlands, will be charged to the Client per final invoice at the cost of € 0.35 per kilometer driven.

 

 

Payment

1. The prices listed are excluding of VAT.

2. Upon the conclusion of the agreement, the Client will make an advance payment of 50% of the offered amount. This amount must be paid within the set term of 14 days after the invoice date, unless agreed upon in writing between the Client and Trouwenmetnina.

3. The remaining 50% must be paid no later than 30 days before the wedding.

4. Any amounts due based on recalculation will be invoiced the week after the wedding, with a payment term of 14 days.

5. Any objections to the amount of the invoices do not suspend the payment obligation for the undisputed part of the invoice.

6. Consultation meetings are fully invoiced (100%) for the agreed amount after it takes place, taking into account a payment term of 14 days.

7. The Client who does not pay on time is in default by law, without the need for further notice of default. Trouwenmetnina is entitled to claim additional compensation for all costs already incurred in connection with the agreement and has the authority to charge the statutory interest, calculated from the day of default until the day of payment as well as the extrajudicial costs in accordance with the applicable legal provisions.

 

Execution of the agreement

1. Trouwenmetnina will carry out the agreement to the best of its ability and in accordance with the requirements of good workmanship.
2. Trouwenmetnina has the right to have the agreed services (partially) performed by third parties.

3. The costs for third party assistance as well as the costs associated with facilities reasonably needed for the execution of the services, are borne by the Client. These costs are not included in the agreed amount between the parties, unless explicitly agreed upon in writing.

4. Other persons than those referred to in the preceding article, such as suppliers, will be engaged by and at the expense of the Client, unless the parties explicitly agree otherwise in writing.

5. If the Client wishes to involve third parties in the execution of the assignment, he will only do so after reaching agreement with Trouwenmetnina, as involving a third party directly or indirectly in the execution of the assignment can have a significant impact on Trouwenmetnina's ability to correctly execute the assignment.

6. The execution of the agreement takes place through mutual consultation and after written agreement and payment of the first 50% by the Client.

7. It is the responsibility of the Client to ensure that Trouwenmetnina can start the execution of the agreement on time.

8. If the Client has failed to ensure that Trouwenmetnina can start the execution of the agreement on time, the extra costs and/or extra hours resulting from it will be at the expense of the Client.

9. The Client will make all information relevant to the execution of the assignment available to Trouwenmetnina in a timely manner.

10. The Client is responsible for the accuracy, completeness, reliability, and legality of the information provided, even if it originates from third parties.

11. On the day of the wedding, the Client is responsible for providing a meal for Trouwenmetnina (and any third parties she may have engaged). If the wedding or party location is more than one hour drive from the home of Trouwenmetnina, a hotel stay will be booked in consultation with the Client, when necessary. These costs will be charged to the Client.

12. The Client grants Trouwenmetnina permission to use the visual material in the broadest sense of the word and with due observance of the rights of the possible creator thereof, for the benefit of Trouwenmetnina's portfolio.

13. Any additional costs and/or extra hours caused by failing to provide any requested data, documents, facilities, and/or personnel partially, entirely, and/or properly will be charged to the Client.
14. If the Client itself contracts suppliers, then all agreements with them must be made in writing and established no later than two weeks prior to the wedding. If that does not happen, or if major changes take place, an amount of € 150,- including VAT will be charged per amendment.

15. Trouwenmetnina and team are available fro 12 hours. If you would like us to be earlier of later we will charge per hour (80 EUR per hour extra).

 

Duration of the agreement

1. The agreement is entered into for the duration specified in the agreement, or for the period that Trouwenmetnina needs to complete the assignment. During this contract period, termination at any time is possible, taking into account a reasonable notice period.

2. If within the term of the agreement, the parties have agreed on a deadline for the completion of certain tasks, this is never a fatal deadline. If this deadline is exceeded, the Client must put Trouwenmetnina in default in writing.

 

Confidentiality and intellectual property

1. Both parties are bound to secrecy concerning all confidential information that they have obtained from each other, or from other sources, in the context of the agreement. Information is considered confidential if it is communicated by the other party or if it arises from the nature of the information.

2. The confidentiality obligation described in this article does not apply to information:

o that was already public before the Client received this information or that became public later without this being the result of a breach of the confidentiality obligation of the Client;

o  that the Client makes public on the basis of a legal obligation.

3. The confidentiality obligation described in this article applies for the duration of the underlying agreement and for a period of 3 years after its expiry.

4. Trouwenmetnina retains all rights of intellectual property related to products of the mind which it uses and/or has used and/or develops and/or has developed in the framework of the execution of the agreement, and regarding which it retains the copyright or other rights of intellectual property or which it can ratify.

5. The Client is forbidden to use or make available the aforementioned in clause 1 for the benefit of any third party.

6. In case of violation of the confidentiality or the aforementioned property, Trouwenmetnina is entitled to charge a reasonable compensation for it.

 

Disclaimer

The Client holds Trouwenmetnina harmless from the amounts receivable from third parties due to damage caused by the Client giving Trouwenmetnina false or incomplete information, unless the Client can demonstrate that the damage has no connection with dealings or omissions by the Client or is caused by premeditation or gross negligence by Trouwenmetnina, and unless any binding national or international law or regulation does not permit such a stipulation.

 

Complaints

1. If a service provided does not meet what the Client reasonably could have expected from the agreement, the Client must inform Trouwenmetnina as soon as possible, but in any case within 14 days of discovering the shortcomings.

2. The Client must give as detailed a description of the shortcomings as possible, so that Trouwenmetnina can respond adequately.

3. The Client must prove that the complaint relates to an agreement between the parties.

4. If a complaint relates to ongoing work, this cannot lead to Trouwenmetnina being required to perform other work than that agreed upon.

 

Notice of Default

1. The Client must give Trouwenmetnina a written notice of default.

2. It is the responsibility of the Client to ensure that the default notice is (timely) received by Trouwenmetnina.

 

Joint and Several Liability of the Client

1. If Trouwenmetnina enters into an agreement with multiple clients, each of them is jointly and severally liable for the full amounts that they owe to Trouwenmetnina on the basis of that agreement.


Liability of Trouwenmetnina

1. Trouwenmetnina is exclusively liable for any damages suffered by the Client if, and insofar, that damage is caused by intent or gross negligence.

2. If Trouwenmetnina is liable for any damages, it is exclusively liable for direct damages resulting from or related to the performance of an agreement.

3. Trouwenmetnina is never liable for indirect damage, such as consequential damage, lost profits, missed savings, or damage to third parties.

4. If Trouwenmetnina is liable, this liability is limited to the amount paid out by a liability insurance policy. If the liability insurance does not pay out - the maximum amount of damage to be compensated is the amount involved in the execution of the agreement or that part of the agreement to which the damage relates, with a maximum of €2000,-.

5. Trouwenmetnina is never liable for damages caused by contracted suppliers or other third parties.

6. Both Trouwenmetnina and the Client will maintain adequate liability insurance to cover their liability under the agreement.

7. Trouwenmetnina is not liable for damage or loss of documents during transport or during shipping by mail, whether or not the transport or shipping is carried out by or on behalf of the Client, Trouwenmetnina, or third parties.

 

Statute of limitations

1. Any right of the Client to claim damages from Trouwenmetnina shall expire in any case 12 months after the event from which the liability directly or indirectly arises. This does not exclude the provisions of Article 6:89 of the Dutch Civil Code.

 

Right to Termination

1. The Client has the right to terminate the contract when Trouwenmetnina fails to fulfill its obligations in a culpable manner unless this failure, given its special nature or minor significance, does not justify termination.

2. If Trouwenmetnina's performance of their obligations is non-permanent or temporarily impossible, termination can only take place after Trouwenmetnina is in default.

3. Trouwenmetnina has the right to terminate the agreement, without damage compensation to the Client if the content of the agreement, in the judgment of Trouwenmetnina, can damage the interests and/or reputation of her business and, furthermore, if the safety of guests, staff and/or contracted partiers is insufficiently guaranteed, or in case of improper use of the materials made available.

4. Termination of the agreement, for any reason, does not release the Client from their obligation to pay for the work that has been performed or will be performed until the effective date of termination.

 

Force majeure

1. Trouwenmetnina is not obliged to fulfill any obligations under the agreement if it is obstructed from doing so as a result of force majeure.

2. Situations of force majeure are considered to be any breach of contract that cannot be attributed to Trouwenmetnina; if she is obstructed to do so as a result of a circumstance that is not due to fault and is not at her expense under the law, a legal act or current prevailing opinions and do not give the Client the right to dissolve the agreement or rights to any (damage) compensation.

3. A situation of force majeure is in any case regarded as obstructions in transport, fire, accidents, strikes, non-delivery of essential materials by third parties, and illness or accident of Nina de Jong or of employees engaged by her and/or third parties.

4. The Client will be informed as soon as possible in writing by Trouwenmetnina in the event of force majeure unless the Client's address is not made known to Trouwenmetnina, or cannot reasonably be known. In that case, the Client will be verbally informed as soon as possible of the force majeure. If a force majeure situation has lasted at least 30 calendar days, both parties are entitled to terminate the agreement in writing wholly or partially.

5. Trouwenmetnina does not constitute any (damage) compensation in the event of force majeure, not even if it enjoys any advantage as a result of the force majeure situation.

6. When a force majeure event as described in point 3 occurs on the side of the client, the client has a right to terminate the agreement. However, this does not release the client from its obligation to pay the fee for work that has been carried out or is to be carried out up to the effective date of termination.

 

Changes to the agreement

1. If, during the execution of the Agreement, it appears necessary to modify or supplement the tasks for a correct execution, both parties shall confer in a timely manner on how to modify the agreement accordingly.

2. If the modifications and/or the supplementation of the Agreement have financial and/or qualitative consequences, Trouwenmetnina will inform the Client in advance.

3. Trouwenmetnina retains the right to charge the Client – if more than three months have passed since the closing of the Agreement – to increase the stipulated price as a result of any legally imposed price increases and unexpected reasonably higher costs. Trouwenmetnina is bound to communicate and explain these changes in price to the Client as soon as possible.
4. Moreover, Trouwenmetnina is permitted to raise the agreed upon price, if during the execution of the work it appears that the originally agreed or expected amount of work was inadequately estimated at the time of the agreement, and this is not attributable to Trouwenmetnina, so that it is not reasonably expected of Trouwenmetnina to carry out the agreed work at the originally agreed upon amount. Trouwenmetnina will inform the Client in that case of the intended price increase. Trouwenmetnina shall state the amounts of the increase and the date on which the increase will take effect.

 

Cancellations after signing

After conclusion of the agreement (signed quotation), the Client owes the following percentages of the full invoice amount in the event of cancellation, including the number of hours already worked during planning phase, where we charge an hourly rate of €80 per hour:

 

– more than 6 months before the wedding date to implement the agreement: 10%;

– between 3-6 months before the wedding date to implement the agreement: 20%;

– between 3-6 months weeks before the wedding date to implement the agreement: 20%;

– between 3-2 months before the wedding date to implement the agreement: 33%;

– between 8 – 4 weeks before the wedding date to implement the agreement: 50%;

– between 4 weeks – 1 week before the wedding date to implement the agreement: 75%;

– within 48 hours before the wedding date to execute the agreement: 100%.

 

2. In the event of cancellation after final confirmation, the Client is always obliged to pay € 25 administration costs.

3. The cancellation desired by the Client can only be made in writing.

 

Changes to these Terms and Conditions

1. Trouwenmetnina is entitled to modify or supplement these general terms and conditions. For ongoing assignments, major changes will only be implemented with mutual agreement.

2. Minor changes can be made at any time.

3. Trouwenmetnina will discuss major substantive changes with the Client as much as possible in advance.

 

Transition of rights

1. The rights of the Client arising from an agreement between the parties cannot be transferred to third parties without the prior written consent of Trouwenmetnina.

Treatment Trouwenmetnina

If Trouwenmetnina or someone who works trouwenmetnina is treated unfairly, insultingly or humiliatingly, trouwenmetnina has the right to immediately terminate the contract or leave the event.

 

Consequences of invalidity or voidability

1. In case one or more provisions of these general terms and conditions are declared void or invalid, the remaining provisions of these general conditions remain completely applicable and active.

2. In case a provision is declared invalid or void, it will be replaced by a provision that comes closest to what Trouwenmetnina had in mind when drafting the terms and conditions at that point.

 

Applicable law and competent court

1. The agreement between the parties shall be governed exclusively by Dutch law.

2. Disputes between Trouwenmetnina and the Client will be submitted to a Dutch competent court in the municipality where Trouwenmetnina is located/maintains a practice/maintains an office.

 

 

Drafted January 2024

bottom of page